จิตร-ประภัสสร

ละคร โทรทัศน์สร้างสรรค์สังคม ประเภทซี่รี่ย์ที่มีเนื้อหาจบในตอน ความยาวตอนละ 30 นาที จำนวน 40 ตอน ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของครอบครัวคนไทยที่มีฐานะปานกลาง นำเสนอ ประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างในสังคมอย่างมี ความสุข ตลอดจนวิธีการเตรียมตัว เป็นพ่อแม่ ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ จนถึงคลอด และเลี้ยงดูลูกในวัยต่างๆ ด้วยความเข้าใจในจิตวิทยาของเด็ก และสะท้อนมุมมองต่างๆของคนในสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส ทุกวันเสาร์-อาทติย์ เวลา 18.30 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.