Tag Archives: สี่แผ่นดิน

สี่แผ่นดิน

พลอย หญิงในตระกูลขุนนางเก่า ที่มีชีวิตอยู่แต่ในรั้วในวัง เป็นผู้มองเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยค่านิยมของผู้ใกล้ชิดกับราชสำนัก เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 5 พลอยได้ออกมาอยู่นอกวัง โดยได้สามี คือ เปรม ซึ่งเป็นข้าราชการ และก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับราชสำนัก

ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ค่านิยมแบบเก่าของพลอยถูกกระทบกระเทือนหนักขึ้น เพราะความเห็นขัดแย้งทางการเมืองของลูกชายสามคน เมื่อเหตการณ์ทำท่าจะดีขึ้น ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปอีก

เมื่อรัชกาลที่ 8 สวรรคต อันเป็นสาเหตุที่ทำให้พลอยไม่สามารถจะทานทนได้ และในวันที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 สวรรคต พลอยก็ถึงแก่กรรมพร้อมไปด้วย

สี่แผ่นดิน

นักแสดง

จินตหรา สุขพัฒน์ รับบทเป็น แม่พลอย (ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาดารานำหญิง พ.ศ. 2534)
ฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบทเป็น คุณเปรม
เพ็ญพิสุทธิ์ คงสมุทร รับบทเป็น แม่ช้อย
ตฤณ เศรษฐโชค รับบทเป็น พี่เนื่อง
สถาพร นาควิลัย รับบทเป็น อั้น ประพันธ์
รอน บรรจงสร้าง รับบทเป็น อ๊อด ประพจน์
พลรัตน์ รอดรักษา รับบทเป็น อ้น ประพนธ์
ตรีรัก รักการดี รับบทเป็น ประไพ
พาเมล่า บาวเด้น รับบทเป็น ลูซิล
ศานติ สันติเวชชกุล รับบทเป็น เสวี
ธัญญา โสภณ รับบทเป็น คุณอุ่น
กษมา นิสสัยพันธ์ รับบทเป็น คุณชิต
อานนท์ สุวรรณเครือ รับบทเป็น หลวงภัณฑ์วิจารณ์ (พ่อเพิ่ม)
ธิติมา สังขพิทักษ์ รับบทเป็น แม่แช่ม
สมมาตร ไพรหิรัญ รับบทเป็น  หลวงโอสถ
สมภพ เบญจาธิกุล รับบทเป็น พระยาพิพิธ ฯ
นันทวัน เมฆใหญ่ รับบทเป็น เสด็จพระองค์หญิงฯ
พงษ์ลดา พิมลพรรณ รับบทเป็น คุณสาย
พิราวรรณ ประสพศาสตร์ รับบทเป็น
รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง รับบทเป็น คุณนุ้ย
เฉลา ประสพศาสตร์ รับบทเป็น คุณเนียน
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ฯ รับบทเป็น แม่ชั้น
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบทเป็น หลวงนพ
เป็นหนึ่ง ไชยชิต รับบทเป็น ท่านชายน้อย
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบทเป็น ยายพิศ
อรอุไร เทียนเงิน รับบทเป็น
ปริศนา กล่ำพินิจ รับบทเป็น
มนัส บุณยเกียรติ รับบทเป็น
เกศิณี วงษ์ภักดี รับบทเป็น
อารดา ศรีสร้อยแก้ว รับบทเป็น
จิระวดี อิศรางกูรฯ รับบทเป็น
ด.ญ. ชุมพิชา ชัยสรกานต์ รับบทเป็น แม่พลอย (วัยเด็ก)
ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์ รับบทเป็น แม่ช้อย (วัยเด็ก)
ด.ญ. ปานิศา วิชุพงษ์ รับบทเป็น คุณเชย (วัยเด็ก)
ด.ช. กิตติเทพ บุณยเกียรติ รับบทเป็น หลวงภัณฑ์วิจารณ์ (พ่อเพิ่ม) (วัยเด็ก)
อภิชาติ รัตนถาวร รับบทเป็น
ด.ช. ธนิสร อำไพรัตนพล รับบทเป็น
ด.ญ. วรพรรณ จิตตะเสนีย์ รับบทเป็น
ด.ช. มนตรี เนติลักษณ์ รับบทเป็น
ด.ช. พีรพันธุ์ สุขประยูร รับบทเป็น