แม่นาคพระนคร

แม่นาคพระนคร เป็นภาคต่อของแม่นาคพระโขนง เรื่องราวของแม่นาคที่มีคนหาปลา ทอดแหได้หม้อแม่นาคขึ้นมา จึงทำให้แม่นาคออกมาอาละวาดอีกครั้งหนึ่ง

นักแสดง แม่นาคพระนคร
นุติ เขมะโยธิน
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
โชคชัย เจริญสุข
ศิวาพร พวงทอง
เกียรติ กิจเจริญ
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
ชโลมจิต จันทร์เกตุ
ฟร้อน มอนโกเมอรี่
กำธร ทัพคัลไลย
ปิยะมาศ โมนยะกุล
ดามพ์ ดัสกร
วันชัย เผ่าวิบูล
ทองขาว ภัทรโชคชัย
นึกคิด บุญทอง
อนุชา อึ้งวัฒนา
เยาวเรศ นิสากร
ดอน จมูกบาน
ดลกมล ศรัทธาทิพย์
เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
มีศักดิ์ นาครัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.